Friluftsliv

Her er det utdrag fra de regler som gjelder. Her kunne lovtekstene ha vært lagt inn i sin helhet men det hadde ikke blitt særlig brukervennlig. Det er prøvd å gi en oversikt over sentrale bestemmelser. Det skjer endringer i lover og forskrifter og siden skal forsøkes oppdatert så snart som mulig etter endringer. Webmaster tar ikke ansvar for eventuelle feil i gjengivelsen/fortolkning av lovtekster eller forskrifter.

Les mer

Jakt

Denne informasjonen er ment å "fange opp" området rundt Skammen hyttefelt og er ikke uttømmende vedrørende lovverket. I all hovedsak gjelder denne informasjonen småviltjakt.

Les mer

Nyttig info


Leiekjøring med snøscooter

Erling Silderen, som er nærmeste nabo til hyttefeltet, har løyve for varetransport til hyttene. Vi har også innngått kontrakt med ham om oppkjøring av turløype i samråd med kommunen og grunneier.

Grunneier

Grunneier for området er Ulvig/Kjær, som har tildelt område for hogst av bjørk.

Se hogstkart her

Hogsten skal foregå som tynningshogst og det er kun bjørk som kan felles. Prisen er 185 kr/m3 + mva. Det er i følge mail fra Ulvig Kiær AS, bare å sette i gang med hogst. Når man er ferdig, melder man inn antall kubikk og får tilsendt faktura. Kontaktperson hos Ulvig Kiær AS er skogbestyrer Per Olav Meosli. Frakt av ved kan avtales med Erling Silderen.

Ved

Jekta AS i Malm produserer ved. Bedriften ligger på Bratreit.

Pris: 65 kr. pr. sekk (40l)for bjørkeved, 65 kr. pr. sekk (60l)for gran, 35 kr. pr. sekk for tennved. Evt. utkjøring kommer i tillegg.

Båndtvang

Det er forbudt:
1. å la tispe gå løs i løpetiden,
2. å la hund løpe uten tilsyn,
3. å la hund gå løs i tiden fra 1. april til 30. september.

Unnlater den som eier eller besitter hund å hente hunden innen tre dager etter at han er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selge eller avlive hunden. Les mer om båndtvang her....

Bålbrenning

Generelt forbud mot bålbrenning i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april - 15. september. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan oppstå brann. Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slokt. Brenning av avfall, bålbrenning, halm- eller lyngsviing og lignende må ikke foretas til slike tider og på slike steder at ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.


Fiske

Her gis informasjon om generelle regler omkring innlandsfiske. Fiskekort for Åfjord kjøpes på www.inatur.no, mens fiskekort for området på Verransida må avtales via grunneier Ulvig/Kjær.

Les mer