Jakt


Grunneier/Jaktkort

Jaktkort løses hos grunneier Ulvig/Kjær.


Jegerregisteret / jegeravgift:

Du må være registrert i det Norske Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift. De som er under opplæring slipper å betale jegeravgiften.


Jegerprøve:

Det er krav til avlagt jegerprøve.
Aldersgrense: Småviltjakt kan utøves fra fylte16 år.


Aldersgrense opplæring:

I opplæringsøyemed kan en som har fylt 14 år, fram til fylte 16 år, delta under kortvarig bruk av våpen i småviltjakt, forutsatt at vedkommende har tillatelse av foresatte, og er under tilsyn av tilsynsjeger som har fylt 20 år. Tilsynsjeger må ha avlagt obligatorisk jegerprøve eller ha jaktet i minst 3 år. Tilsynsjeger skal hele tiden ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende. Den som er under opplæring behøver ikke å betale jegeravgift.


Jakt med hund:

Løs på drevet halsende hund er tillatt til jakt på hare og rødrev.


Våpenbestemmelser:

Til jakt på småvilt er det kun tillatt å benytte hagle og rifle.


Rifle:

Benyttes halvautomatisk rifle er det bare tillatt med inntil to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Fra 1997 er det tillatt å jakte skogsfugl (Jerpe, orrfugl, storfugl) med rifle i hele landet med anslagsenergi på minst 294 joule (30 kgm) på 100 m. Kal. 22 Long Rifle, kan bare brukes til jakt på viltarter opp til hares størrelse, men ikke på hare. For jakt på hare må det når jakten utøves med rifle brukes ammunisjon med anslagsenergi på minst 196 joule (20 kgm) på 100 m avstand. For jakt med rifle på ravn, svartbak, gråmåke, ender, ryper, fasan, villmink og mår, må det minst brukes ammunisjon av type "Long Rifle" med hulspiss.


Hagle:

Til småviltjakt er det bare tillatt å nytte haglgevær med inntil to skudd. Dersom pumpe- eller automathagler benyttes, skal det være fysisk umulig å legge inn flere enn to skudd. På all jakt med haglgevær er største tillatte hagl norsk nr. 2 eller US nr. 3, dvs. hagl med 3,5 mm diameter og minst 100 hagl i patronen. For stålhagl tillates opp til 3,81 mm diameter, norsk nr.1 eller US nr. 2 og minst 100 hagl i patronen. Det er ikke tillatt å benytte kule for haglgevær.


Våpenkort og utlånserklæring:

Våpeninnehaver skal alltid ha med seg våpenkort under jakt og i forbindelse med transport av våpen, våpendeler og ammunisjon til og fra jakt ("fører med seg"). Våpen kan utlånes for en periode av inntil 4 uker dersom låner fyller vilkårene.

Det skal medbringes skriftlig bevitnelse fra våpenets eier med opplysninger om;

  • Utlåners og lånetakers navn og adresse,
  • Utlåners våpenkortnummer og utstedende myndighet,
  • Art,
  • kaliber,
  • fabrikkmerke og nummer på utlånt våpen,
  • Hva våpenet skal brukes til,
  • Tidsrom for utlån.


Oppbevaring av våpen, våpendeler og ammunisjon:

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, plikter å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen plikter å påse at våpenet er tomt for ammunisjon ved oppbevaring. Skytevåpen eller en vital våpendel (eksempelvis forskjeftet på hagle eller sluttstykke på rifle) samt ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst. Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende. Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt og hvor det ikke er mulig å oppbevare våpen ihht ovennevnte regler, må våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan forlates uten tilsyn dersom en vital del medtas og oppbevares under tilsyn. Ammunisjon skal ikke oppbevares i ubebodd hus, hytte eller lignende.


Transport av våpen (herunder ferdsel) :

Under transport skal våpen være tomt for ammunisjon og våpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Under ferdsel med motorkjøretøy skal våpen som medbringes være tomt for ammunisjon og være anbrakt i futteral eller nedpakket på en slik måte at det ikke er lett tilgjengelig for fører og passasjer. Det skal ikke være lett å lade våpen under transport. Forlates motorvogn skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på forsvarlig måte. Det er forbudt å ferdes med skytevåpen i utmark der annen har jaktrett, med mindre en er ute i lovlig ærend, f.eks. må passere en annens område for å komme til jaktområdet der en har jaktrett. Våpenet skal i så fall være uladd.