FriluftslivHvorfor er det regler for friluftsliv? Formålet med lovregulering er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Innmark :

I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober. Denne rettighet gjelder selvfølgelig ikke på gårdsplass, inngjerdet hage osv. Kort sagt - vis hensyn! Hva er så innmark? Gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogsplantefelt samt liknende område er innmark.

Utmark :

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet. Når det gjelder hva som defineres som utmark, så menes utmark i henhold til friluftslovens bestemmelser. I tillegg regnes setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark som utmark etter motorferdselloven. Det samme gjelder for vei i utmark som ikke er opparbeidet eller brøytet for kjøring med bil.

Bading:

Enhver har rett til å bade i vassdrag fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Rasting og telting:

Det er ikke tillatt å raste, ta solbad, overnatte eller lignende i innmark uten eierens eller brukerens samtykke. I utmark kan enhver raste og overnatte opptil 2 døgn uten eiers eller brukers samtykke. Dette samtykket trengs imidlertid ikke dersom rasting eller overnatting skjer på høgfjellet eller område langt fra bebyggelse og det ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe. Uansett gjelder det å vise hensyn. Telt må ikke settes opp så nært bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter.

Forsøpling:

Ingen må tømme, etterlate oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Motorferdsel:

Fornyet versjon av retningslinjer for motorferdsel i utmark knyttet til tillatelser etter nasjonal forskrift kan leses her (ny 2014)

Generelt :

Motorferdselregelverket har bestemmelser som åpner for nødvendig kjøring knyttet til anerkjente nytteformål, men den tillater ikke unødvendig og fornøyelsespreget kjøring. Det stilles krav om at lovlig motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Loven gjelder motorferdsel med bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.

Snøscooter i Verran kommune :

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. I enkelte tilfeller er allikevel slik ferdsel tillatt, enten ved direkte hjemmel i lov/forskrift eller etter dispensasjon fra forbudet gitt av Verran kommune. Slik søknad må fremmes på standard skjema.

Se hele forskriften for bruk av motorkjøretøy på vinterføre, Verran kommune, Nord-Trøndelag

Kjøring med snøscooter skal i prinsippet foregå etter korteste trasè mellom brøytet bilveg og hytte. Sesongen for snøscooterkjøring regnes mellom snøfall om høsten og til 10. mai året etter. I samsvar med byggetillatelse kan kommunen utstede tillatelse til bruk av snøscooter. Imidlertid bør ikke transport av materialer, utstyr, arbeidsfolk o.l. skje i tidsrommet mellom klokken 1400 fredag og klokken 0700 mandag. Denne bestemmelsen gjelder også for ervervskjører som påtar seg oppdrag etter § 3 bokstav e i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det er tillatt å benytte slede etter snøscooter og snørekjøring med ski er tillatt, men det må i så fall ikke medføre ekstra kjøring.

Fartsgrensebestemmelser :

70 km/t uten slede, 60 km/t med slede og 40 km/t med passasjer på sleden.
Vegtrafikklovens § 3 – aktsomhetsplikten - gjelder fullt ut.

Hjelm, bruk og krav:

Godkjent hjelm skal være av tilfredsstillende standard, f. eks. samme eller tilsvarende typer hjelmer som benyttes ved kjøring med motorsykkel. Alle på snøscooter eller på slede skal være iført hjelm.

Snørekjøring:

Dette er tillatt dersom det ikke medfører ekstra kjøring. Påbud om bruk av hjem gjelder ikke ved snørekjøring.

Verran (båt):

Se hele forskriften for bruk av motorfartøy, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

§1. Innskrenket bruk av motor på sjøer større enn 2 km2 etter lovens § 4, 3. ledd
I Verran kommune kan båt drevet med motor med maksimum ytelse 15 HK benyttes i: a) Holden, og med maksimum ytelse 10 HK benyttes i: b) Ormsetvatnet, og i c) Selavatnet

Vannskisport er ikke tillatt.:

§ 2. Generell tillatelse etter § 5 første ledd bokstav b. Bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn 2 km2
Det er tillatt å benytte båt, drevet med 5 HK motor, til nyttekjøring i:

a) Langvatnet i Sandsæter statsallmenning, b) Follavatnet, c) Stor-Ferga, d) Langvatnet i Fergeli og e) Simadalsvatnet.
Med nyttekjøring forstås frakt av materiell og utstyr i forbindelse med hyttebygging, persontransport til og fra hytte og transport av jaktutbytte samt transport i forbindelse med husdyrnæring.
§ 3. Bruk av motorfartøy på vann som ikke er nevnt i denne forskrift er ikke tillatt.
§ 4. I henhold til lovens § 6 kan enkelttillatelse gis etter søknad
Tillatelse etter § 6 kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidrom hvis det foreligger særlige grunner.
Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen.