FiskeGrunneierens rett til fiske etter innlandsfisk:

Med de innskrenkninger som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, sedvane, alders tids bruk eller annen hjemmel, har grunneieren enerett til fiske etter innlandsfisk i vassdrag slik det har vært fra gammelt av så langt hans grunn går.

Fisketrygd (statskortet):

Krav til betaling av fisketrygd gjelder ikke lenger (gjelder kun fiske etter anadrome fiskearter i vassdrag og med faststående redskap i sjø)

Barns fiske:

Barn og ungdommer under 16 år har krav på å fiske gratis etter innlandsfisk med stang eller håndsnøre i tiden 1. januar til 20. august. I vassdrag der fiskekort utstedes, forutsettes det at de skaffer seg fiskekort, men dette kortet skal være gratis. Der det ikke selges fiskekort er det ikke nødvendig å spørre om tillatelse. Unntaket er perioden mellom 21. august og nyttår - Da kreves grunneiers tillatelse.
Voksne som ror båten eller hjelper barn på annet vis, må løse fiskekort på vanlig måte. Barn og ungdom under 16 år må følge de offentlige fiskeregler som gjelder på stedet.

Utsetting av fisk:

Uten tillatelse fra departementet er det forbudt å sette ut fisk eller yngel av disse i vassdrag.

Kultiveringstiltak:

Uten tillatelse fra departementet må ingen sette i verk kultiveringstiltak for innlandsfisk.

Friløp:

Det er forbudt å stenge helt for fiskens frie gang uten konsesjon etter vannressursloven. Hvis ikke konsesjonen bestemmer noe annet, skal det i elv, elvearm eller bekk være et friløp som utgjør minst en åttendedel av vassdragets bredde på hver side av midtstrømslinjen ved middels sommervannstand.
Det er forbudt å sette fiskeredskaper slik at redskapet enten alene eller i forbindelse med ledegarn, stein eller andre naturlige hindringer for fiskens frie gang kommer ut i friløpet. Unntatt fra denne bestemmelse er fiske med stang eller håndsnøre, oter, drivgarn, kastenot som trekkes inn straks etter utsettingen og håv som tas opp av vannet like etter nedsenkingen.